Statut udílení
Ceny města Olomouce
a Ceny za počin roku

Oddíl 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Zastupitelstvo města Olomouce uděluje Cenu města Olomouce jako výraz ocenění významné činnosti nebo díla se zřetelným časovým přesahem. Cena je udělována v některé z následujících oblastí:

– Věda a výzkum
– Kultura
– Sport
– Jiné

Článek 2

Zastupitelstvo města Olomouce uděluje Cenu za počin roku jako výraz ocenění významného jednání, konkrétního díla nebo mimořádného úspěchu v příslušném roce.

Článek 3

Ceny se udělují jednou ročně. Návrhy přijímá odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce do 31. 1. následujícího roku.
Po ukončení přijetí návrhů se v nejbližším možném termínu sejde pracovní skupina (viz čl. 5), která předloží svůj návrh Radě města Olomouce k projednání, rada předloží konečný návrh nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Olomouce.

Oddíl 2
PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Článek 4

Návrh na udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku mohou předkládat odboru kultury MMOl komise Rady města Olomouce, členové Zastupitelstva města Olomouce, občané, spolky, sdružení a jiné právní subjekty:
Návrh musí obsahovat:
a) jméno navrhovaného kandidáta, datum narození, nebo další identifikaci
b) zdůvodnění návrhu, oblast činnosti kandidáta, přínos pro město apod.
c) jméno a email nebo telefon navrhovatele.

Článek 5

K projednání návrhů zřizuje Rada města Olomouce „pracovní skupinu pro udílení Ceny města Olomouce“. Její složení schvaluje Rada města Olomouce. Pracovní skupina může k obdrženým návrhům doplnit další vlastní návrhy.

Článek 6

Pracovní skupina pro udílení Ceny města Olomouce se při svém jednání a rozhodování řídí tímto Statutem. Pracovní skupina zhodnotí předložené návrhy na udělení ceny, zpracuje zprávu o hodnocení a ve formě protokolu předloží Radě města Olomouce k projednání. Rada stanoviska posoudí a předloží své doporučení Zastupitelstvu města Olomouce.

Oddíl 3
UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA OLOMOUCE

Článek 7

Udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku schvaluje Zastupitelstvo města Olomouce na návrh Rady města Olomouce na nejbližším zasedání.

Článek 8

Je-li s Cenou spojena peněžní odměna, stanoví její výši Zastupitelstvo města Olomouce na návrh Rady města Olomouce.

Článek 9

Ceny předá jednotlivci nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Olomouce primátor města Olomouce nebo jím pověřený náměstek.

Článek 10

Usnesení Zastupitelstva města Olomouce o udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku se vyhlásí obvyklým způsobem a ve sdělovacích prostředcích.
 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Olomouce, tj. dnem 24. 1. 2023
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor města Olomouce
 

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
náměstek primátora