Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

lékař, pedagog

* 26. 8. 1941, Olomouc-Holice

Profesor Duda, narozen 26. 8. 1941 v Olomouci-Holici, je celý profesní i osobní život v těsném spojení s rodným městem. Po absolutoriu Lékařské fakulty UP v r. 1964 pracoval několik let na chirurgickém oddělení v nemocnici ve Šternberku, ale již r. 1970 nastoupil jako chirurg na mateřskou fakultu, kde působí dosud. Dosáhl zde vědeckopedagogických hodností docenta, profesora a doktora věd. Více než dvacet let byl přednostou II. chirurgické kliniky. Jeho specializací je gastroenterochirurgie, hrudní a jícnová chirurgie, endokrinochirurgie, onkochirurgie, laparoskopická a miniinvazivní chirurgie; všude dosáhl vynikajících výsledků. Generace pacientů oceňovaly nejen jeho profesionalitu, ale i lidský, citlivý přístup.

Proslovil více jak pět set přednášek, z toho 94 na mezinárodních konferencích, v období 1985–86 působil na několika klinikách v USA. Je členem či funkcionářem 7 mezinárodních odborných společností (např. The International Society for Diseases of the Esophageus – ISDE, The International Society of Surgery – ISS aj.), angažuje se také v českých i slovenských spolcích (např. Česká chirurgická a gastroenterologická a onkologická společnost). Byl předsedou Spolku lékařů v Olomouci, působil v redakčních radách odborných časopisů v České republice, na Slovensku či v Polsku (např. Česká a Slovenská gastroenterologie či Rozhledy v chirurgii) a byl členem vědeckých rad a komisí pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací.

Publikoval 262 vědeckých prací (z toho 5 monografií), 38 publikací zveřejnil v zahraničí, mnohokrát byl citován jinými autory. Za dosud nepřekonanou je považována jeho průkopnická monografie z r. 1996 Miniinvazivní chirurgie, v posledních letech je jeho vědecká práce soustředěna především na chirurgii nádorů, např. na problematiku minimální reziduální nádorové choroby. Jako univerzitní pedagog napsal 4 učebnice, společně s režisérem V. Kabelíkem vytvořil 18 výukových filmů, je autorem 11 učebních CD-ROMů. Přestože mnoho jeho žáků je dnes považováno za skvělé lékaře a vynikající učence, je on sám stále aktivním vysokoškolským učitelem i praktikujícím chirurgem. Je laureátem řady ocenění, která mu byla udělena lékařskými i jinými odbornými organizacemi (např. Cena Chirurgické společnosti, Cena Společnosti J. E. Purkyně, Cena Josefa Hlávky apod.), vyznamenání (např. Zlatá medaile UP, Medaile za přínos pro slovenskou chirurgii aj.) a čestným členem v tuzemských i zahraničních odborných společnostech.

Jeho aktivity se však nevyčerpávaly v oblasti lékařství; byl dlouholetým účastníkem filmových festivalů Academia film Olomouc, kde v kategorii lékařských filmů spolu s režisérem Kabelíkem získal několik ocenění včetně ceny hlavní, a později zde působil i jako člen odborné poroty. Z jeho posledních počinů je nutno zmínit knihu Historie chirurgie – Vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie, kterou redigoval a z velké části sám sepsal a byla vydána UP Olomouc v roce 2008.

Prof. Duda patří k nejvýznamnějším osobnostem Olomouce, kterou proslavil svou prací daleko za hranicemi České republiky.Další ocenění za rok 2008

prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Stanislav Macura

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Lubomír Schneider

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

JUDr. et PhDr. Zdeněk Šprinc, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

RNDr. Dina Štěrbová

Cena města Olomouce v oblasti sport

Katalog 2008 (PDF, 3,80 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech