Cena v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

botanik, mykoIog, vysokoškoIský učitel

* 8. 3. 1929, Loštice

Botanik, mykolog, vysokoškolský učitel, prof. Bronislav Hlůza se narodil 8. 3. 1929 v Lošticích. Po maturitě na gymnáziu v Litovli pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V r. 1952 ukončil studium geografie, biologie a geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogicky působil na středních školách v Novém Jičíně, Šternberku a Olomouci. V r. 1960 se stal odborným asistentem Pedagogického institutu v Olomouci, od r. 1964 vedl Katedru biologie a didaktiky biologie Pedagogické fakulty UP.

Je čestným členem České vědecké společnosti pro mykologii a Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc, jejíž biologickou sekci 25 let vedl (přednášky, exkurze a vycházky pro veřejnost). Od r. 1963 působil 40 let v olomoucké mykologické poradně, byl okresním konzervátorem Státní ochrany přírody v Olomouci. Jako soudní znalec v mykotoxikologii a konzultant při otravách houbami se podílel na záchraně zdraví několika set pacientů (Fakultní nemocnice Olomouc a další nemocnice v Olomouckém kraji). Významná je i jeho mykologická expertizní činnost při rekonstrukcích památkově chráněných objektů a dalších budov. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku se podílel na realizaci 14 výstav hub. Věnuje se floristice, mykofloristice, mapování jedovatých hub v České republice a výzkumu hub v CHKO Litovelské Pomoraví.

Spolupracoval na tvorbě knih, metodických materiálů a turistických průvodců (Nízký Jeseník, Haná aj.), samostatně nebo se spoluautory napsaI řadu odborných statí, vědeckých prací a bibliografií, publikoval v odborných časopisech (Česká mykologie, Mykologické listy, Časopis Moravského muzea v Brně, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci), spolupracoval s Českým rozhlasem Olomouc. V r. 1994 mu byla udělena Zlatá medaile za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého, v r. 2007 za vědeckou činnost Cena města Šternberka.Další ocenění za rok 2013

Marta Lipusivá

Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života

Richard Pogoda

Cena v oblasti hudba

Drahomíra Maria Ryšková

Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen

doc. Bohumil Teplý

Cena v oblasti výtvarné umění

Vladimír Marčan

Cena za počin roku 2013 v oblasti sport

Katalog 2013 (PDF, 3,61 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech