Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

za příkladnou péči o válečné veterány

Vojenská nemocnice Olomouc byla založena v květnu roku 1748 a v roce 2018 si tedy připomíná 270. výročí vzniku. To z ní činí nejen nejstarší útvar současné olomoucké posádky, ale patrně i nejstarší českou vojenskou nemocnici. Od roku 1802 sídlí její největší část v barokních prostorách bývalé premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko. Jedním ze základních poslání olomoucké vojenské nemocnice byla prakticky již od jejího počátku péče o válečné veterány.

Ministerstvo obrany zareagovalo na vzrůstající potřebu patřičné péče o veterány vytvořením závazné koncepce, která definovala způsoby další práce s nimi. Vojenská nemocnice Olomouc se na koncepci aktivně podílela a v únoru 2008 otevřela v prostorách nově rekonstruovaného barokního Hospodářského dvora Centrum komplexní péče o veterány. Dosud se jedná o jedno ze tří podobných armádních center v republice a disponuje kapacitou dvacet sedm lůžek. Deset z nich má charakter sociálních lůžek, zbylá jsou určena pro dlouhodobě nemocné.

Je zřejmé, že tato péče je orientována především na veterány seniorského věku, dosud tedy převážně druhoválečné, centrum ale poskytuje péči i novodobým veteránům, kteří vyžadují dlouhodobou léčbu nebo již dosáhli seniorského věku. Mezi hospitalizovanými se objevili např. PhDr. Jiří Louda, významný český heraldik, nebo Leopold Färber, účastník II. a III. odboje. Volná lůžka nabízí nemocnice i civilním pacientům. Předpoklady jsou takové, že v průběhu tří let bude kapacita služeb tohoto charakteru zcela využita novodobými válečnými veterány, kterých je jen v Olomouci a blízkém okolí již více než 4 500.

Nemocnice ještě provozuje ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Brno nepřetržitou linku psychologické podpory a zřídila „bezpečné místo“, což je anonymní psychologická poradna pro vojáky a jejich blízké, veteránům nabízí různé benefity a snaží se v rámci svých možností zaměstnávat válečné veterány na pozicích ve Vojenské nemocnici Olomouc, navíc i mnozí její lékaři a sestry jsou novodobými válečnými veterány.

V roce 2017 získala nemocnice do vlastnictví prelátskou zahradu, poslední neopravenou součást národní kulturní památky Klášterní Hradisko. Cílem je obnovit její podstatnou část v barokním duchu s tím, že mimo jiné tak vznikne unikátní relaxační zóna pro hospitalizované veterány i širokou veřejnost.

Vojenská nemocnice Olomouc sama organizuje nebo se podílí na pietních a kulturních akcích s veteránskou tematikou, úzce spolupracuje se statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem, Iniciativou pro podporu vypálených obcí, Československou obcí legionářskou a ostatními veteránskými organizacemi včetně organizací sdružujících účastníky III. odboje. Nedílnou součástí její práce je i péče duchovní, zajištěná součinností s Arcidiecézí olomouckou, a práce s dobrovolníky, v nejbližší době má v plánu prohloubit spolupráci se skauty.

Cílem Vojenské nemocnice Olomouc je aktivně se podílet na tom, aby občané věděli, že mezi nimi žijí lidé, kteří se zasloužili o svobodu a bezpečí naší republiky a že jim za to patří upřímná úcta a dík nás všech.Další ocenění za rok 2017

Mons. Josef Hrdlička

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Jaroslav Hutka

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Jurka

Cena za dlouholetou sportovní činnost

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

Cena města v oblasti jiné

Nakladatelství Fontána

Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán

Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

Cena za počin roku 2017

Katalog 2017 (PDF, 736,90 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech