Cena v oblasti jiné

PhDr. Tomáš Hrbek

pedagog, představitel Židovské obce Olomouc

* 15. 8. 1943, Olomouc

Tomáš Hrbek se narodil 15. 8. 1943 v Olomouci. Po maturitě na jedenáctileté střední škole (Slovanské gymnázium) pracoval rok u Pozemních staveb Prostějov na stavbě Farmakonu. Po dalších životních peripetiích absolvoval studium češtiny a angličtiny na Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia učil teorii divadla v dramatickém oddělení LŠU. V letech 1970 až 1990 vyučoval na Střední ekonomické škole v Olomouci. Jeho rigorózní práce věnovaná genezi Čapkova Loupežníka, kterou obhájil v roce 1994, se stala podkladem pro spolupráci s divadlem v Martině, kde se jako externí dramaturg podílel na uvedení této Čapkovy hry. V roce 1990 se stal členem obnovené katedry uměnovědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Od roku 1991, po návratu z Londýna, kde pobýval na základě Masarykova stipendia udělovaného University of London, působil jako kancléř Univerzity Palackého, krátce ještě souběžně učil na Filozofi cké fakultě dějiny světového divadla. Po odchodu z této funkce v roce 2008 pracoval ještě do roku 2010 na oddělení komunikace UP, zároveň byl zaměstnán na Židovské obci Olomouc. Zde do roku 2009 pracoval jako šéfredaktor měsíčníku Chajejnu – Náš život a staral se o kulturní život obce a o její propagaci. Do Židovské obce Olomouc ho přivedla holocaustem poznamenaná rodinná historie, kterou postupně rozkrývá. Je ženatý, má dva syny, jednoho vnuka a dvě vnučky.

V současné době je místopředsedou Židovské obce Olomouc, zároveň je místopředsedou Nadačního fondu obětem holocaustu. V sedmi ročnících Chajejnu se vedle informací o současném dění v obci a dalších židovských komunitách věnoval objevování či připomínání židovské historie Olomouce a okolí. Publikoval zde řadu svědectví židovských spoluobčanů z první generace obětí holocaustu, vedl rozhovory i s významnými olomouckými rodáky, kteří dnes žijí ve světě. Soustředil se též na zmapování aktivit významných olomouckých židovských spoluobčanů, kteří přispěli ke kulturnímu, vědeckému a společenskému životu Olomouce mezi válkami i dříve, pro což získal i další přispěvatele. Podílel se na scénáři inscenace ve Švandově divadle Shoa, jejímž základem se stalo jeho zpracování záznamu výpovědi ing. Miloše Dobrého, tajemníka ŽO Olomouc, pro Shoa Foundation. Zabýval se též návštěvami významných židovských osobností v Olomouci. Řada jeho článků je svázaná s kladením Kamenů zmizelých (Stolpersteine) do chodníku před domy, z nichž odcházeli olomoučtí Židé do koncentračních táborů, aby se už nevrátili. S časopisem spolupracuje i po svém odchodu z pozice šéfredaktora.

V posledních letech se Tomáš Hrbek pravidelně účastní kroměřížské konference Židé a Morava jako přednášející. Přednáškové činnosti se věnuje i v Olomouci, spolupracuje s festivalem Dny židovské kultury Olomouc, přednášel ve Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a ve Spolku lékařů v Olomouci. Rovněž je zván na besedy do škol.Další ocenění za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

Cena v oblasti kultura

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Bc. Ján Kadlec

Cena v oblasti jiné

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

Cena v oblasti kultura

Divadlo Tramtarie

Cena za počin roku 2015

Ivo Krčmář

Cena za počin roku 2015

Katalog 2015 (PDF, 3,18 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech