Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.

bohemista, lingvista

* 20. 4. 1924, Lazníky u Přerova
† 15. 8. 2013, Olomouc

Narodil se 20. dubna 1924 v Lázníkách u Přerova, od r. 1932 žije trvale v Olomouci, po svém sňatku v r. 1949 s manželkou a později i s dvěma dětmi. Studoval v Olomouci na Slovanském gymnáziu, od r. 1945 v Praze na Filozofické fakultě UK, v letech 1947–1949 na Filozofické fakultě obnovené UP v Olomouci. Na této fakultě začal působit hned po ukončení studia (PhDr. – 1949), a to na katedře bohemistiky a slavistiky, od r. 1952 jako docent, v r. 1958 bylo navrženo jeho jmenování profesorem, ale z politických důvodů bylo realizováno až v r. 1989. Během té doby obhájil vědecké hodnosti CSc. (1959) a DrSc. (1978). Po několik let byl vedoucím katedry bohemistiky a slavistiky, na UP byl v různých obdobích členem vědecké rady Filozofické fakulty a vědecké rady univerzity. Z mimo univerzitních funkcí lze uvést tyto: Po řadu let byl členem Mezinárodního komitétu slavistů i paralelního komitétu českého, předsedou gramatické komise Mezinárodního komitétu slavistů i paralelní komise české, členem vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV (později AV ČR), členem různých komisí ČSAV (např. komise pravopisné, hodnotitelského grémia AV ČR) nebo ministerstva školství (mezirepubliková oborová komise MŠ ČSR a SSR pro češtinu a slovenštinu) aj.

M. Komárek je členem prestižní organizace Pražský lingvistický kroužek a Jazykovědného sdružení ČR, společností Societa Linguistica Europaea, International Society of Phonetic Science, členem redakčních rad několika jazykovědných časopisů, akademické Mluvnice spisovné češtiny, Slovníku staré češtiny atd.

M. Komárek pracuje zejména v oboru české jazykovědné bohemistiky synchronní i diachronní, srovnávací slavistiky a obecné lingvistiky. Má za sebou vedle několika uznávaných knižních prací (z oboru české historické mluvnice a české morfologie) řadu vědeckých článků v časopisech nebo sbornících domácích i zahraničních a vystupoval na lingvistických konferencích a mezinárodních kongresech. Přednášel (krátkodobě) i na univerzitách v zahraničí (Rusko, Ukrajina, Švédsko, Dánsko, Polsko, Jugoslávie, Bulharsko, Německo, Rakousko).

Prof. M. Komárek po celou dobu svého vědeckého působení zůstal věren olomoucké Palackého univerzitě – přes opakované nabídky, aby přešel na UK do Prahy nebo na MU do Brna.

Prof. Komárek vykonal rozsáhlou a významnou práci nejen pro olomouckou Univerzitu Palackého, ale jejím prostřednictvím i pro Olomouc. Jako předseda gramatické komise Mezinárodního komitétu slavistů pořádal v Olomouci mezinárodní slavistické konference, na které rádi přijížděli do našeho města zahraniční slavisté, kteří tak měli možnost seznámit se s jazykovědou na UP a také s Olomoucí a vůbec s Olomouckem. Olomouc se tak dostávala do mezinárodního povědomí. A stejný význam má i Letní škola slovanských studií, jejímž zakladatelem byl v Olomouci právě prof. Komárek. Ta se už téměř dvacet let pravidelně pořádá na Filozofické fakultě UP a její účastníci – nejen zahraniční studenti, ale i vysokoškolští učitelé, a dokonce i nelingvisté, jako např. různí manažeři a podnikatelé, rádi vzpomínají, jak se v Olomouci učili česky, do Olomouce a na UP se nejednou vracejí a navazují zde trvalé přátelské vztahy.Další ocenění za rok 2004

plk. Josef Bryks

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2.světové války, in memoriam

Pavel Čechák

Cena města Olomouce v oblasti sport

Pavel Dostál

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Ladislav Jalůvka

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. MUDr. Pavel Lukl, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy, in memoriam

Josef Vlček

Cena města Olomouce v oblasti publicistika a žurnalistika

William R. West

Cena města Olomouce za koordinaci spolupráce s partnerským městem Owensboro

Katalog 2004 (PDF, 951,71 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech