Cena města v oblasti literatura

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

profesor bohemistiky, významný pedagog, publicista a editor, podílel se na díle Dějiny města Olomouce

* 3. 4. 1944, Olomouc

Narodil se 3. dubna 1944 v Olomouci. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně v roce 1962 studoval češtinu a historii na FF UP v Olomouci. Po promoci v roce 1967 působil čtyři roky jako středoškolský pedagog v Pardubicích, poté se vrátil na FF UP a pracoval zde jako odborný asistent. Jako lektor češtiny pobýval také na polských univerzitách ve Varšavě a Katovicích. Titul kandidáta věd získal v roce 1985 a o sedm let později se habilitoval na základě souboru studií věnovaných českým písním kramářským. Profesorem pro obor Dějiny české literatury byl jmenován v roce 2002.

Jeho hlavními badatelskými zájmy jsou zvláště dějiny české literatury 18. a 19. století, lidová slovesnost a pololidová literatura. Výrazně se zajímá o regionální dějiny a kulturní historii Olomoucka a o zdejší hudební kulturu a písňový folklor. Jeho specializací je též textologie a ediční technika.

Je autorem velkého počtu statí, odborných studií a článků, publikoval mj. monografie o pozapomenutém obrozenci Václavu Jaromíru Pickovi a o českých slovesných reflexích pruských válek. Podílel se na vzniku několika desítek vědeckých i popularizačních knih – např. Dějiny města Olomouce v datech, Jezuitský konvikt – sídlo Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, Olomoucké proměny, Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci, Univerzita v Olomouci (1573–2009), Olomouc ve víru válek – od počátků do zrušení olomoucké pevnosti, Voda pro Olomouc – Z historie zásobování města Olomouce vodou, na kolektivních Dějinách Olomouce I, II a na dvou svazcích publikace Olomoucké baroko. Zatím poslední knihou je Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích, v níž jsou reprodukovány nejstarší snímky města od roku 1860 do začátku 1. světové války.

Bohatá je i jeho činnost rozhlasová. Jeho rozhlasové pásmo Počátky olomoucké univerzity získalo 3. cenu v soutěži vypsané Svazem tvůrců v roce 1990. Český rozhlas Olomouc vysílá každý týden jeho seriál Putování za moravskou lidovou písní. Napsal také scénáře ke třem dokumentárním filmům – Kočáry Jejich Eminencí (1994), Olomoucké trojice (1996) a Palácová revoluce v Olomouci (1998). Je autorem scénáře letos realizované výstavy Z moravského pitavalu v olomouckém Vlastivědném muzeu.

V současné době působí jako profesor na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, dále v oborových radách doktorského studia na FF UP v Olomouci a na FF MU Brno, je členem redakční rady Žurnálu UP v Olomouci a časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, jakož i Literárněvědné společnosti při Akademii věd České republiky. Jako společník nakladatelství DANAL se věnuje též ediční činnosti v oblasti regionální historiografie.Další ocenění za rok 2011

RNDr. Ladislav Bank

Cena města v oblasti sport

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

Cena města v oblasti společenské vědy

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

Jan Šťota

Cena města v oblasti jiné

Jana Coufalová

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Kolektiv autorů publikace

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Katalog 2011 (PDF, 927,57 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech